Адвокатска канцеларија Алексов

Обезбедуваме професионалност, ажурност и најдобро застапени интереси на нашите клиенти

Препознатливи по брзата реакција на барањата со поткрепени и целосни правни услуги

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Со специјалност во трговското и деловното право, работиме со голем број мали и средни компании, овозможувајќи темелно познавање на проблемите со кои тие се соочуваат.

Наплата на побарувања

Голем дел од Трговските Друштва имаат проблеми со наплатата на побарувањата. Бидејки ненавремено и неуредно се исполнуваат паричните обврски, друштвата имаат проблеми со ликвидноста. Меѓутоа, согласно Законот за финансиска дисциплина, од голема важност е редовно исполнување на своите обврски.

Постапки пред централен регистар на РМ

Со Законот за едношалтерски систем, основањето на Трговски друштва, промените и ликвидацијата ја вршат адвокати – овластени регистрациони агенти. Централен Регистар постапува по електронски поднесени пријави преку системот за е-регистрација, (писмените образци се укинати). Основањето согласно закон се врши за 24 часа.

Тајност и заштита на лични податоци

Технички и организациски мерки за заштита на личните податоци е задолжение за Трговските Друштва кои обработуваат збирки на лични податоци. Потребно е да се донесат Правилници за заштита на личните податоци, и истите да бидат имплементирани. Секоја година Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци, носи програма за редовен инспекциски надзор.

Договори

Договорите претставуваат најголемиот предизвик во правото. Постојат голем број видови Договори. При нивниот состав многу е важно да се внимава подеднакво на интересите на сите Договорни страни. Во нив се утврдуваат правата и обврските, времетраењето, начинот на раскинување, итн. поради што е многу важно истите да бидат внимателно составени.

Изработка на правна ревизија

Правната ревизија е процес на собирање, разбирање и оценување на сите правни ризици поврзани со процесот на статусни промени во Трговското Друштво, присоединување, спојување и поделба. Меѓутоа, не само во овие случаи се изработува правна ревизија за Трговските Друштва. Ревизијата е од бенефит и кога во истата влегуваат нови содружници.

Застапување пред судовите на РМ

Судот расправа и одлучува во споровите за основните права и обврски на човекот и граѓанинот, за личните и семејните односи, како: работни, трговски, имотни и други граѓанско-правни спорови. Покрај тоа, судовите одлучуваат во кривичните постапки во случај на повреда на кривичниот законик на РМ, како и други видови на постапки.

ЗА НАС

advokatska kancelarija aleksov
Адвокат

Дејан Алексов

Адвокат Дејан Алексов е овластен регистрационен агент на Централниот Регистар на РМ, со што се овозможува обезбедување на правни услуги како основање, промени, ликвидација на Друштва и останати постапки пред ЦРРМ. Адвокатска канцеларија Алексов, специјализира во областите на трговското и деловното право и работи со голем број на млади компании, обезбедувајќи професионални услуги за своите клиенти и во останатите области како изготвување на Договори, Правна Ревизија, Заштита на личните податоци и Застапување пред судовите на РМ.

Соработник во Адвокатска канцеларија Алексов

Мартин Димовски

Мартин Димовски – соработник во адвокатска канцеларија Алексов, со професионален фокус во областите на трговското и деловното право, особено во делот на основање и вршење на промени во трговските друштва, состав на договори на македонски и англиски јазик и соработка со млади компании, односно „стартапи“.

advokatska kancelarija aleksov

Контaктирајте нѐ

Телефон:
+389 78 201 589

Email адреса:
[email protected]

Локација:
Аеродром, Скопје, Република Северна Македонија
ул. Руди Чајавец 16/1 – 36 Аеродром – Скопје

Контaктирајте нѐ