Регулатива во РМ
10/09/2020

Промена на управител на трговско друштво

Промена на управител на трговско друштво е постапка која се води пред Централниот регистар на…
Read More
Регулатива во РМ
14/07/2020

Активности на бизнис ангели во С.Македонија: компаративна анализа со Португалија, Словачка и Бугарија

Активностите на бизнис ангели во С.Македонија првпат се забележани во годишните извештаи на Европската мрежа…
Read More
Регулатива во РМ
13/02/2020

Начини на престанување на важноста на договорот за вработување

Договорот за вработување престанува да важи во повеќе ситуации. Законот за работни односи во таксативна…
Read More
Регулатива во РМ
15/10/2019

Промена на седиште на Трговски Друштва

Промена на седиште за трговските друштва е постапка која се води пред Централниот Регистар на…
Read More