Cdo i punësuar e ka të garantuar të drejtën e pushimit vjetor. Kjo e drejtë është e garanatuar edhe me kushtetutë dhe ligjin për marrëdhënie pune. Në bazë të nenit 32 paragrafi 4 nga kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së veriut cdo i punësuar e ka të drejtën e pushimit ditor, javor dhe vjetor.

E drejta e pushimit vjetor

I punësuari i cili për herë të parë krijon marrëdhënie pune, e fiton të drejtën e plotë të pushimit vjetor, kur do realizojë punë të pandërprerë për gjashtë muaj tek i njëjti punëdhënës, pa marrë parasysh nëse është i punësuar me orar të plotë ose orar të shkurtuar.

Kohëzgjatja e pushimit vjetor

Ne bazë të nenint 137 paragrafi 1 dhe 2 të ligjit për marrëdhënie pune i punësuari e ka të drejtën e pushimit të paguar më së paku 20 ditë. Pushimi vjetor nga paragrafi 1 i këtij neni me kontratë kolektive ose kontratë të punës mund të vazhdohet deri 26 ditë.

Kohëzgjatja e pushimit vjetor përcaktohet në bazë të kohës së kaluar në marrëdhënie pune, kushtet e punës dhe kriteriume të tjera të përcaktuara me kontratë kolektive.

Festat, të shtunat, të dielat dhe ditët e lira, mungesa për shkak të sëmundjes si dhe rastet tjera të mungesës se arsyeshme në punë nuk llogariten në ditët e pushimit vjetor. Si ditë e pushimit vjetor llogaritet cdo ditë pune e cila sipas orarit të punës tek punëdhënësi për të punësuarin konkret është e caktuar si ditë punë.

Shfrytëzimi i pushimit vjetor

Pushimi vjetor mund të shfrytëzohet gjatë vitit kalendarik. Pushimi vjetorë mund të shfrytëzohet në disa pjesë në marrëveshje me punëdhënësin, me atë që një pjesë e pushimit vjetor të zgjat më së pak dy javë të pandërprera pune. Punëdhënësi është i obliguar të punësuarit t’i sigurojë shfrytëzim të pandërprerë të 12 ditëve të pushimit vjetor deri në përfundimin e vitit, ndërsa pjesa tjetër e pushimit deri me 30 qershor vitin e ardhshëm. Pushimi vjetor i cili nuk është shfrytëzuar për shkak të mungesës në punë për arsye të sëmundjes ose lëndimeve, pushimi i shtatzanisë ose pushim për kujdes ndaj fëmijës, i punësuari ka të drejtë që ta shfrytëzojë deri me 30 qershor të vitit të ardhshëm.

Mënyra e shfytëzimit të pushimit vjetor

Pushimi vjetor shfytëzohet duke i marrë parasysh nevojat e procesit të punës, si dhe mundësitë për pushim dhe rekreacion të të punësuarit duke marrë parasysh edhe obligimet familjarë të tij.

I punësuari ka të drejtë që dy ditë nga pushimi vjetor t’i shfrytëzojë në ditë të cilat ai do t’i caktojë, nëse ajo nuk e dëmton procesin e punës për të cilën duhet që ta informojë punëdhënësin më së voni tre ditë para shfrytëzimit.

Ditët e lira – shtesë

I punësuari ka të drejtën e pushimit të paguar për shkak të detyrimeve personale dhe familjare (lidhja e martesës, lindja e fëmijës (vetëm për babain) dhe/ose vdekja e personit të afërt), deri në shtatë ditë pune. Ditët e pushimit të paguar përcaktohen me kontratë kolektive dhe për të gjitha rastet, nuk mund të jetë më shumë se shtatë ditë.

Artan Memishi

Author Artan Memishi

More posts by Artan Memishi