Наплата на побарувања

Голем дел од Трговските Друштва имаат проблеми со наплатата на побарувањата. Бидејки ненавремено и неуредно се исполнуваат паричните обврски, друштвата имаат проблеми со ликвидноста. Меѓутоа, согласно Законот за финансиска дисциплина, од голема важност е редовно исполнување на своите обврски…

Постапки пред Централен Регистар на РМ

Со Законот за едношалтерски систем, основањето на Трговски друштва, промените, како и ликвидацијата ја вршат адвокати – овластени регистрациони агенти. Централен Регистар постапува по електронски поднесени пријави преку системот за е-регистрација, новина со која се укинуваат писмените образци. Основањето согласно закон се врши за 24 часа…

Untitled design (4)

Тајност и заштита на личните податоци

Технички и организациски мерки за заштита на личните податоци е задолжение за Трговските Друштва кои обработуваат збирки на лични податоци. Потребно е да се донесат Правилници за заштита на личните податоци, како и истите да бидат имплементирани. Секоја година Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци, носи програма за редовен инспекциски надзор…

Состав на Договори

Договорите претставуваат најголемиот предизвик во правото. Постојат голем број видови Договори. При составот на истите многу е важно да се внимава подеднакво на интересите на сите Договорни страни. Во нив се утврдуваат правата и обврските, времетраењето, начинот на раскинување, итн. поради што е многу важно истите да бидат внимателно составени…

Изработка на правна ревизија

Правната ревизија е процес на собирање, разбирање и оценување на сите правни ризици поврзани со процесот на статусни промени во Трговското Друштво, присоединување, спојување и поделба. Меѓутоа, не само во овие случаи се изработува правна ревизија за Трговските Друштва. Ревизијата е од бенефит и кога во истата влегуваат нови содружници…

Застапување пред судовите на РМ

Судот расправа и одлучува во споровите за основните права и обврски на човекот и граѓанинот, за личните и семејните односи на граѓаните како што се работните, трговските, имотните и другите граѓанско- правни спорови. Покрај граѓанско-правните спорови, судовите одлучуваат во кривичните постапки во случај на повреда на кривичниот законик на РМ. Судот одлучува и други видови на постапки…