Адвокатска канцеларија Алексов е основана од адвокат Дејан Алексов. Нашата канцеларија специјализира во областите на трговското и деловното право и работи со голем број на млади компании. Нашата канцеларија обезбедува професионални услуги за своите клиенти и во останатите области како изготвување на Договори, Правна Ревизија, Заштита на личните податоци и Застапување пред судовите на РМ. Адвокат Дејан Алексов е овластен регистрационен агент на Централниот Регистар на РМ, со што се овозможува обезбедување на правни услуги како основање, промени, ликвидација на Друштва и останати постапки пред ЦРРМ

Фани Димоска – соработник во адвокатска канцеларија Алексов, со специјализација во меѓународно право, меѓународни односи и право на ЕУ. Фани Димоска зема учество во Правната клиника при правниот факултет “Јустинијан Први”, е повремен предавач во Учиме Право при МОФ и е потпретседател во ЕЛСА. Исто така е дел од голем број на конференции и семинари меѓу кои Regional Moot Court – Civil Rights defenders во Тирана, Екс-ју конференција за меѓународно правна заштита на животната средина во Белград и многу други.